REGULAMIN HOTELU NOVOPOLSKA

Dyrekcja Hotelu Novopolska będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Informacji i pomocy udzieli Państwu personel Recepcji.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady przebywania, świadczenia usług oraz odpowiedzialności na terenie Hotelu i jest integralną częścią Umowy do której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki za pobyt w Hotelu. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Novopolska i jest dostępny we wszystkich pokojach hotelowych oraz Recepcji.

§2

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu podczas przyjazdu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 4. Gość zobowiązany jest wnieść lub zabezpieczyć opłatę za zamówiony nocleg oraz usługi dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem niezwłocznie po przybyciu do Hotelu, o ile nie postanowiono inaczej.
 5. Recepcja Hotelu melduje gości na podstawie dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnionej i podpisanej karty meldunkowej.

§3

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Gość hotelu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 11:00 w dniu wyjazdu recepcja może naliczyć opłatę za co najmniej pół doby wynajmu pokoju hotelowego według obowiązującej w danym dniu ceny dnia.

§4

 1. W terminie wynajmu gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli opłata została wcześniej uregulowana.
 2. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godziny 22:00.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w imieniu hotelowym lub Gości, pracowników hotelu, albo też w inny sposób zakłócił porządek lub funkcjonowanie Hotelu.

§5

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji Hotelu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub zgodę,
 • dodatkowe wyposażenie pokoju o ile mieści się ono w zakresie usług świadczonych przez Hotel.

§6

 1. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą Gościa,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu,

§7

 1. Zgodnie z zasadami funkcjonowania szwedzkiego stołu podczas posiłków istnieje możliwość pełnego korzystania z menu bufetowego, ale tylko i wyłącznie na terenie restauracji. W Hotelu istnieje bezwzględny zakaz wynoszenia jedzenia poza teren restauracji.

§8

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotel powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go Gości. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawiania uzasadnionej szkody, będą realizowane w następujący sposób:
 • usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,
 • zapłatę całości ceny uszkodzonej rzeczy,
 • zakup rzeczy o podobnych właściwościach co rzecz uszkodzona.
 1. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 2. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 100zł.

§9

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych, jeżeli nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 2. Hotel odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy w mieniu korzystającego z usług Hotelu.
 3. W przypadku wystąpienia szkody mieniu wniesionym, zgłoszenie szkody musi nastąpić najpóźniej do momentu opuszczenia Hotelu, w formie pisemnego zgłoszenia z podaniem pełnych danych teleadresowych, opisem zdarzenia, wskazaniem ewentualnych świadków i podpisem osoby poszkodowanej.

§10

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§11

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu lub dowodu tożsamości.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 3. Wszystkie miejsca ogólnodostępne z wyjątkiem wskazanego miejsca na zewnątrz obiektu objęte są zakazem palenia. Mandat za nieprzestrzeganie zakazu palenia wynosi 300,00zł.

§12

 1. Rzeczy gabarytowo duże mogą na życzenie Gościa mogą być deponowane w miejscu ustalonym przez Hotel. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo też mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres Gościa na jego pisemne żądanie i koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zostaną one zlikwidowane.

§13

 1. W całym obiekcie Hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

§14

 1. W przypadku nie zastosowania się do niniejszego regulaminu Dyrektor Hotelu ma prawo do natychmiastowego wymeldowania Gościa bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 2. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji, które przyjmuje Dyrektor Hotelu, a w przypadku jego nieobecności Recepcja.
 3. W sprawach nieregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

NOVOPOLSKA Hotel i Restauracja

64-000 Kościan, ul. Nacławska 13

tel. 65 511 45 76

email: novopolska.restauracja@gmail.com

restauracja, hotel, pokoje, noclegi, imprezy okolicznościowe, komunia, urodziny, sala, kawiarnia, bar, stolik, recepcja, usługi gastronomiczne, nowoczesnyn, łóżka, kuchnia, kuchnia polska, dziczyzna, obiad, chrzciny, jubileusz, rocznica, romantyczna atmosfera, ogródek, dania kuchni polskiej, pyszne jedzenie,